Rti Radio Taiwan International

Thiện nguyện không chỉ là giúp người, mà còn là giúp mình

Ngọc Huyền luôn quan niệm rằng, thiện nguyện không chỉ là giúp người, mà còn là giúp mình...