Rti Radio Taiwan International

Học tiếng Hoa - 成語 - 2021-10-15

1. 生龍活虎:Khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào他上課時總是打瞌睡,一聽到下課鐘聲就變得生龍活虎。Lúc lên lớp thì em ấy cứ ...