Thế hệ trẻ Đài Loan (Th.Bảy) (a) - 2020-11-28

2020-11-28...