Rti Radio Taiwan International

Gần 6 tháng làm phát thanh viên ở RTI thế nào?

Đến thời điểm này Sinh Viên Nói đã được 5 tháng rưỡi tuổi rồi với 23 số đã được phát hành. Đ&ac...